QUE FEM

Objectius generals

Aportar a la societat un espai de creixement personal per a totes aquelles persones que estan en contacte directe amb criatures de manera que puguin establir la relació amb elles des d’un punt de comprensió de les situacions i de les necessitats reals dels infants fruit d’un canvi en la mirada de la Vida.

Oferir un entorn en el que els i les participants puguin aportar una nova mirada a les seves vivències personals de manera que aquestes esdevinguin moments per al creixement.

Ajudar a les famílies a recuperar el seu propi criteri en relació a la criança dels seus fills i filles.

Proveir un espai en el que els i les participants esdevinguin subjectes d’acció.

Procurar una vivència de les relacions des d’un punt que no aporta malestar sinó comprensió.

Objectius vivencials

Experimentar el joc com a eina de relació amb els infants des de les primeres edats.

Plasmar en diferents tipus de formats i materials la creativitat de cadascú allunyant-nos de judicis limitadors.

Comprovar de manera experiencial els enganys de percepció que ens proporcionen els nostres sentits i sobre els quals construïm les nostres accions.

Conèixer la capacitat de concentració exterior i interior pròpia.

Sentir com ens influeix en el nostre estar la sensació d’ordre tant externa com interna.

Comprovar la relació entre les nostres actituds i l’estat de salut del nostre cos tot identificant aquelles postures tant físiques com emocionals que ens són negatives.

Practicar l’escolta activa com a eina de comunicació positiva a partir de l’exploració de la manera com ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos.

A través del lloc de trobada comú (l’aula), de l’espai propi (l’habitatge i el lloc de treball i/o estudi) i la naturalesa, vivenciar els espais com un recurs energètic i emocional, que ens ajudi tant a expandir-nos i créixer com a crear ambients sans que ens cuidin i inspirin.

Sentir com les pràctiques SEITAI de katsugen undo i yuki son espontanis moviments revitalitzadors del nostre organisme. Experimentar cóm en les pràctiques SEITAI recuperem quelcom íntim de nosaltres mateixos. Percebre cóm l’activació de cadascuna de les 5 oseis ens facilita la comprensió de la vida quotidiana i ens permet disminuir els conflictes propis de la convivència.

Objectius conceptuals

 Reconèixer les diferents dimensions de l’ésser humà.

Ampliar els conceptes de comunicació i relació.

Situar la vivència corporal per revisar la manera com ens relacionem tant amb els altres, com amb nosaltres mateixos i el propi entorn, situant els límits entre l’espai personal i el col·lectiu i aprenent a sanar-nos des d’aquesta escolta.

Aprendre a facilitar experiències de joc com a eina de relació amb els infants.

Interpretar les diferents informacions que ens dóna el cos, la ment i les emocions per saber com podem estar millor tant física com anímicament.

Entendre el funcionament dels hemisferis cerebrals.

Aprendre a distingir entre fets i percepcions.

Situar el significat del silenci i l’ordre en la nostra vida.

 Integrar una nova concepció de l’espai viu i compartit, que ens permeti també cuidar la salut i desenvolupar consciència des de els llocs que habitem.

⇒ Conèixer l’estructura del moviment de la vida i de la singular vida de l’ésser humà.

⇒ Comprendre cóm el bloqueig del moviment espontani és la principal causa interna de la pèrdua de la salut.

ESTRUCTURA I DURADA

La Formació tindrà una durada de dos anys acadèmics dintre dels quals es distribueixen els diferents mòduls que el conformen.

Si apareixen durant la formació, necessitats individuals o de grup concretes, els mòduls poden ser adaptats.
També de forma opcional i per petició del grup, s’oferiran tallers específics que seran valorats en cada ocasió.

Al finalitzar els dos cursos es farà entrega del certificat acreditatiu de la formació.


DURADA

De novembre a juny  (8 mesos)
86 hores de formació (veure horaris)

MÒDULS

· Tornem a jugar: Joc i Evolució
· Construïm noves realitats: percepció i existència.
· Connecta amb les emocions que habiten el teu cos
· Diàlegs del quotidià 1
· L’espai sa: Recurs de creixement i consciència


DURADA

De setembre a juny (9 mesos)
90 hores de formació (veure horaris)

MÒDULS

· Com ens comuniquem
· Una vida ordenada ens ajuda a créixer
· Silenci i presència
· Crear Salut
· Diàlegs del quotodià 2
· El moviment espontani revitalitzador

METODOLOGIA

Al llarg de cada curs de la Universitat Vivencial es desenvoluparan una sèrie de mòduls que es centraran en una qüestió concreta:  el Joc, la Creativitat, la Comunicació… Tots ells conceptes que tenen a veure amb el vincle entre l’adult i l’infant, alhora que són imprescindibles en la relació entre adults, en tant que models de convivència i font d’aprenentatge dels petits.

Donat el caràcter Vivencial de la Universitat, és important que les persones assistents s’impliquin en un procés de creixement personal a partir d’allò que es tracta en els diferents mòduls.

És per això que la metodologia sobre la que basem les diferents sessions, té com a eix fonamental la vivència de la persona en relació a cadascun dels continguts, així com en relació a l’altre.

De la mateixa manera, si bé en la fonamentació teòrica tindrem clar que quan parlem d’educació estem parlant fonamentalment de convivència, en la metodologia tindrem present com cadascun dels continguts impartits pot ajudar a millorar-la, convertint-la en una relació sana, sàvia, meditada, madura, amorosa, rica, responsable, respectuosa, tranquil.la i transformadora.

Per assolir aquest objectiu, cadascuna de les sessions es desenvoluparà tenint present l’experiència dels assistents en relació al contingut que es vol treballar. Determinarem d’allà on venim, on ens trobem, i desenvoluparem un petit pla d’acció que permeti a cadascuna de les persones identificar a on vol anar, marcant els primers passos per a arribar al nou destí.

Així mateix, durant el curs es durà a terme un acurat seguiment de la posada en pràctica d’aquests petits plans d’acció, per convertir-los en realitats fermes sobre les que continuar caminant i creixent.