PRIMER CURS

Mòdul 1

TORNEM A JUGAR: JOC I EVOLUCIÓ

Facilitador: Pere Juan

En aquest mòdul, volem experimentar diverses situacions lúdiques per recuperar la presència i el plaer que ens proporciona el joc. Posteriorment podem compartir les vivències i reflexionar sobre el sentit del joc en les nostres vides. En un tercer moment reflexionarem sobre com ajuda el joc en l’evolució de l’infant i com podem facilitar-ho i acompanyar-ho.

OBJECTIUS GENERALS

Facilitar experiències lúdiques, de plaer, presència i connexió.

Explorar la relació tònica, profunda en diferents àmbits.

Conscienciar aquets aspectes en les relacions amb adults i infants

OBJECTIUS VIVENCIALS

A partir de la vivència lúdica i/o de connexió poder conscienciar-nos, a través del llenguatge representatiu, plàstic, construcció i paraula.

Compartir des de la paraula per créixer.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Ubicar la vivència corporal en un esquema evolutiu explorant el sentit de cada tipus de joc.

Conèixer un esquema metodològic bàsic en relació a facilitar experiències de joc.

CONTINGUTS

Els diferents tipus de joc i el seu sentit en l’evolució de l’infant i en l’adult.

Es poden entendre també com a dimensions que poden estar presents en una situació lúdica:

• Pre-simbòlic. És l’element més primitiu i es refereix a buscar la sensació d’embolcallament i moviments cíclics de gronxament, sacseig, etc. Es diu reassegurament perquè aquestes sensacions, en general, ens remeten a una vivència de seguretat.
• Pulsió. És el joc d’oposició amb l’altre. Sentir a l’altre persona des de la força i la intensitat. És un gran recurs diferenciador i d’empoderament personal.
• Es refereix a l’exploració de l’espai i els objectes. Es una activitat especialment interessant per desenvolupar la intenció, l’atenció i la presència.
• Simbòlic. El joc fonamentat en el llenguatge simbòlic obre una dimensió específicament humana. El joc simbòlic és l’arrel a partir de la qual es generen tots els altres llenguatges: plàstic, paraula, lògic – matemàtic, etc.
• L’activitat reglada està lligada a la socialització. Representa la possibilitat d’autoregulació emocional, canalització de l’energia i comprensió de contextos complexos.

Cal disposar d’un esquema que ens ajudi a diferenciar els diferents jocs de regles en funció dels eixos:

• Transitiu-expressiu
• Competitivitat – cooperació
• Complexitat sensomotora i tècnica
• Simetria i dissimetria
• Complexitat de regles i estratègica
• Dins d’aquest gran apartat hi ha tots els jocs que no involucren el cos, si no que la via de relació és el llenguatge.

Les fases evolutives. Síntesi de les fases evolutives integrant diferents enfocs: psicoanalític, genètic (Piaget), transpersonal, etc. La gènesi dels diferents jocs i el seu sentit en l’evolució.

Elements de metodologia per analitzar i dissenyar situacions que afavoreixen el joc en l’infant. Aquest enfoc sintetitza aspectes actitudinals i cognitius necessaris per acompanyar a l’infant.

• Intenció i no intenció. Tant important és poder definir les nostres intencions com sostenir un estat de fluir en el present sense una meta definida. Aquestes dos polaritats s’han d’integrar si volem acompanyar als infants.
• Aquest punt es refereix a la necessitat d’aclarir quin és el paper de cadascú. Què aporta l’adult i què aporta l’infant.
• Programació i anàlisi. La part més analítica està contemplada en aquest apartat.

Tenir una eina simple que ens faciliti la programació i/o anàlisi del procés que acompanyem. Ens ha de servir tant per planificar un procés com per analitzar-ne un d’espontani. Inclou dos dimensions:

• Transversal: analitza elements que es poden donar en un moment donat: espai, material, proposta, etc.
• Longitudinal: analitza les diferents seqüències d’un procés.

SESSIONS

Sessió 1

• Reconeixement inicial de l’espai i el grup. Ubicació en l’aquí i l’ara.
• Vivència del joc pulsional.
• Vivència de situacions de reassegurament.
• Compartir la vivència (modelatge i verbalització)
• Part conceptual: sentit del joc pulsional i de reassegurament en l’evolució de l’infant

Sessió 2

• Contactar amb el cos. Reconstrucció de la postura vertical.
• Vivència de la sensoriomotricitat.
• Representar la vivència a través de construccions.
• Compartir la vivència.
• Part conceptual: sentit de la sensoriomotricitat en l’evolució de l’infant.

Sessió 3

• Connexió amb el cos.
• Vivència de joc simbòlic.
• Compartir la vivència.
• Part conceptual: sentit del joc simbòlic en l’evolució de l’infant.

Sessió 4

• Connexió amb el cos. Mobilització.
• Vivència de l’activitat reglada: des dels jocs tradicionals als pre-esportius.
• Compartir per grups les seves vivències infantils de l’activitat reglada i la seva
• Part conceptual: el sentit de la activitat reglada. Elements d’anàlisi de la situació reglada.

Sessió 5

• Connexió amb el cos.
• Jocs expressius (com a antecedent del segon nivell)
• Vivència de jocs representatius reglats i/o expressius que ells hagin proposat.
• Compartir per grups les seves vivències en la vida en relació a aquests jocs.
• Part conceptual: reflexionar sobre el que poden aportar a infants i adults.

Mòdul 2

CONSTRUÏM NOVES REALITATS: PERCEPCIÓ I EXISTÈNCIA

Facilitadora: Maite Fonollosa

Habitualment construïm la realitat a partir del que nosaltres interpretem d’allò que vivim. Però aquestes interpretacions no sempre ens ajuden a viure la realitat en pau, ans al contrari; moltes vegades ens aporten pensaments que incrementen el malestar que ha pogut generar la situació viscuda. Descobrirem a mirar la realitat amb uns altres ulls que ens aportin tranquil·litat i comprensió.

OBJECTIUS GENERALS

Indagar en el funcionament del nostre cervell.

Facilitar experiències lúdiques de percepció.

Proporcionar vivències que situïn la nostra capacitat de resolució en un plànol més actiu que obri noves possibilitats.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Experienciar l’ús que fem dels dos hemisferis a partir de l’observació dels nostres actes més quotidians.

Gaudir del joc de les endevinalles per tal de donar-nos oportunitats de percepció i resolució de les situacions diferents.

Prendre consciència de l’habilitat de canvi de percepció visual a partir de l’ús d’imatges que ens mostraran com els nostres ulls no sempre veuen el tot sinó que de vegades es queden en les parts i viceversa.

Moure’ns sense utilitzar la visió com a òrgan de percepció.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Entendre el funcionament dels hemisferis cerebrals.

Aprendre a distingir entre fets i percepcions.

Percebre com podem mirar les situacions viscudes des de diferents perspectives.

CONTINGUTS

NEUROCIÈNCIA I APRENANTATGE

Els últims descobriments de la neurociència ens indiquen, a través de l’estudi de l’activitat de les diferents àrees del cervell i les seves funcions, que tan sols pot ser vertaderament après allò que ens diu alguna cosa, allò que ens crida l’atenció i genera emoció en nosaltres, allò que és diferent i sobresurt de la monotonia.

Què és la neurociència?
Aportacions a l’àmbit de l’educació.
  > El lloc de les emocions en l’aprenentatge.
  > Desenvolupament i avaluació de competències.

ÚS QUOTIDIÁ DELS DOS HEMISFERIS CEREBRALS.

El cervell humà és un sistema estructural i funcional dissenyat per rebre informació, integrar-la de manera flexible i creativa i elaborar conductes destinades a l’adaptació. L’estudi actual de les conductes a partir de tècniques de neuroimatge que exploren l’activitat cerebral en temps real ens permeten observar amb claredat el tipus d’aprenentatges que cada persona tenim tendència a desenvolupar.

Funcions dels dos hemisferis cerebrals.
  > Hemisferi esquerre: pensament lineal
  > Hemisferi dret: pensament global
· Què fem servir quotidianament i cap a quin tipus d’aprenentatge ens porta?

LA PERCEPCIÓ VISUAL

Si entenem la percepció visual com a integració d’informació sensorial i cognitiva, veurem com aquesta influeix en la nostra manera d’adaptar el nostre comportament a l’entorn.

El lloc de la televisió, la publicitat i altres eines visuals en els nostres comportaments.
L’ull pot enganyar-nos. No sempre allò que veiem respon a allò que se’ns presenta realment.
  > Exercicis de percepció visual.
Percebem igual petits que grans? La mirada adulta de les coses.

LES ENDEVINALLES

La tradició cultural està plena d’endevinalles que des de temps immemorials han ajudat a desenvolupar l’intel·lecte en l’ésser humà. Recuperarem la importància d’aquestes per a la nostra quotidianitat i per a un desenvolupament més integral de les persones.

Origen de les endevinalles: Tebes, els grecs i l’esfinx.
Els bloquejos culturals, ambientals, els tabús, els intel·lectuals i expressius no ens ajuden.
El pensament creatiu, lateral o divergent.

TRANSFORMEM LA MIRADA

Viure les experiències que ens aporta la Vida és obligatori, sofrir-les o gaudir-les, és opcional, Matthieu Ricard. Plantejarem com mirar la Vida des de perspectives diferents ens aporta una mirada també diferent sobre la mateixa que ens permet canviar la manera com les vivim.

Allò que hauria de ser i no és.
Allò que no hauria de ser i és.

LA PERCEPCIÓ DEL REAL

La percepció ens dóna una determinada visió de la realitat que, en ser interpretada, fa que aquesta mateixa realitat prengui una dimensió o una altra.

Els fets i les opinions.
Allò que limita la mirada i la presència.
  > Els judicis.
  > Els prejudicis.
  > Les generalitzacions.

SESSIONS

Sessió 1

Neurociència i aprenentatge.
Descobriments que ha fet la neurociència quant a funcionament del cervell i les implicacions que això té per als aprenentatges. Informació molt breu que buscar situar la importància del tipus de situacions que promouen l’aprenentatge.
Ús quotidià dels dos hemisferis cerebrals .
Pràctica amb els assistents per avaluar l’ús quotidià que fan d’ambdós hemisferis.

Sessió 2

La percepció visual.
Exercicis de percepció visual en els que les persones assistents prenen consciència de les habilitats que tenen els òrgans visuals per mostrar-nos la realitat d’una determinada manera i com podem aprendre a mirar de manera diferent per veure quelcom més que la forma o quelcom més que el contingut.

Sessió 3

Les endevinalles.
La ment té tendència a resoldre les situacions en base al mapa mental que primer s’ha fet sobre les coses. En aquesta sessió aprendrem a crear mapes mentals més amplis, de manera que puguem trobar solucions a enigmes tenint presents més paràmetres dels habituals.

Sessió 4

Transformem la mirada.
Exploració de situacions quotidianes que a partir dels exercicis viscuts en les sessions anteriors podem començar a veure amb uns altres ulls.

Sessió 5

La percepció del real.
Experiència en la que aprendrem a separar els fets de les opinions sobre els fets. La percepció del real més enllà del judici. Aquesta experiència ens ajudarà a diferenciar entre allò que sentim quan vivim una situació i la situació en sí.

Mòdul 3

CONNECTA AMB LES EMOCIONS QUE HABITEN EL TEU COS

Facilitadora: Marcela Uroz

En aquest mòdul volem generar ambients compartits de no judici i poder gaudir de la llibertat d’expressar-nos personalment i estar amb altres persones que s’expressen, sense obligació ni necessitat de valoracions i judicis. Simplement estar i compartir mentre fem. Ens expressem a partir del que fan les nostres mans, del moviment que impulsa el nostre cos, de la música, de la pintura, del fang i connectem amb sensacions internes pre-verbals que ens guien.

OBJECTIUS GENERALS

Generar ambients compartits de no judici.

Facilitar la connexió personal amb sensacions internes pre-verbals.

Generar oportunitats d’expressió més enllà de l’àmbit verbal i cognitiu.

OBJECTIUS VIVENCIALS

Connectar amb l’activitat i ús de les mans, i les sensacions que es generen.

Deixar que el cos generi el moviment, i aquest la consciència.

Gaudir de la possibilitat de transitar entre l’espai personal i el col·lectiu.

Gaudir de la llibertat d’expressar-nos personalment i estar amb altres persones que s’expressen, sense obligació ni necessitat de valoracions i judicis.

Simplement estar i compartir.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Entendre els límits que separen l’espai personal del col·lectiu Percebre les sensacions internes pre-verbals com a portadores d’informació valuosa.

CONTINGUTS

L’espai de treball que es genera per treballar amb la pintura, el fang, el moviment i la configuració es basa en tres principis imprescindibles per a que es pugui donar l’expressió personal i l’energia transformadora que comporta:

Hi ha un equilibri entre allò que és col·lectiu i allò que és personal. El fluir d’un àmbit a l’altre és fàcil, immediat i constant. L’aprendre a passar d’un a l’altre és el que ens permet viure la pròpia llibertat i poder compartir-la amb la llibertat dels altres.

El grup que treballa conjuntament ha de ser conscient de la seva heterogeneïtat. Aquesta és font de diversitat, diferència i riquesa. A partir d’aquest ambient cadascú es pot desenvolupar en la seva individualitat, mostrant tot el que té d’original i personal. La comparació no té lloc. Ni tampoc el judici, font de pors i limitacions. Ens centrem en el procés, no hi han errors, només accions i formes d’expressar-nos.

La persona que juga el paper d’assistent del grup, és la responsable de crear un ambient segur, on es donin les condicions necessàries per a que el procés es desplegui, per a que cada persona lideri el seu camí, navegui al seu ritme i senti que les seves necessitats són respostes en el moment adequat. Avançar-nos suposaria robar un aprenentatge o comprensió. En la part inicial de cada sessió es treballarà amb la tècnica de Focusing.  Aquesta consisteix en donar una atenció subtil i d’acceptació al cos, centrant-nos en el que està donant-se en el moment present.  Connectar amb una sensació corporal global per així reconèixer i canviar la forma en que enfoquem diverses situacions de la nostra vida.

SESSIONS

Sessió 1

Expressió mitjançant la pintura S’iniciarà la sessió amb un treball personal i guiat de connexió interna. Relaxant inicialment el cos, vivenciarem aquelles sensacions corporals que són prèvies a les idees i les paraules i que ens permeten viure l’aquí i l’ara. Seguidament passarem a utilitzar la paleta de colors i el paper per deixar que les nostres mans dibuixin allò que ja sabem, deixant a banda les interpretacions i els judicis.

Sessió 2

Expressió mitjançant el fang. S’iniciarà la sessió amb un treball personal i guiat de connexió interna. Relaxant inicialment el cos, vivenciarem aquelles sensacions corporals que són prèvies a les idees i les paraules i que ens permeten viure l’aquí i l’ara. Seguidament passarem a fer ús del torn i deixarem que les nostres mans sentin i modelin el fang, i ho faran independentment del que nosaltres pensem o parlem, seguiran la seva pròpia saviesa.

Sessió 3

Expressió mitjançant la pintura. S’iniciarà la sessió amb un treball personal i guiat de connexió interna. Relaxant inicialment el cos, vivenciarem aquelles sensacions corporals que són prèvies a les idees i les paraules i que ens permeten viure l’aquí i l’ara. Seguidament passarem a utilitzar, de nou, la paleta de colors i el paper, per deixar que les nostres mans continuïn dibuixant pintures anteriors o noves. Així podrem aprofundir en el treball de deixar que aparegui sense esforç allò que ja sabem.

Sessió 4

El moviment com a mitjà d’expressió personal. S’iniciarà la sessió amb un treball personal i guiat de connexió interna. Relaxant inicialment el cos, vivenciarem aquelles sensacions corporals que són prèvies a les idees i les paraules i que ens permeten viure l’aquí i l’ara. En aquesta ocasió seran la música i les robes, les eines que utilitzarem per alliberar la vida que s’expressa en el nostre interior. Ho farem de forma individual i personal, respectant els espais d’intimitat de cadascú.

Sessió 5

La construcció en l’espai com a forma d’expressió col·lectiva. S’iniciarà la sessió amb un treball personal i guiat de connexió interna. Relaxant inicialment el cos, vivenciarem aquelles sensacions corporals que són prèvies a les idees i les paraules i que ens permeten viure l’aquí i l’ara. En aquesta ocasió, tancarem aquest treball de connexió amb una ronda de paraules compartides. Les eines que utilitzarem per treballar en aquesta darrera sessió seran cartrons, tisores i cinta adhesiva. A partir d’aquí explorarem les possibilitats del grup i de nosaltres mateixos com a membres d’un grup per a construir i compartir.

Mòdul 4

DIÀLEGS DEL QUOTIDIÀ

Facilitadora: Maite Fonollosa

Diàlegs del quotidià, és un espai en el que els i les participants podran compartir moments de la vida que els resulten difícils de gestionar. Serà un espai en el que assentar els aprenentatges que s’han produït al llarg de les diferents sessions de manera que repercuteixin positivament en l’autoconeixement i la millora de les relacions.

OBJECTIUS GENERALS

Reflexionar al voltant de tota la formació rebuda i les experiències viscudes en la Universitat Vivencial d’Educadors i Pares (UVEP).

Gaudir d’un espai en el que poder parlar sense por al què diran de tot allò que ens fa sentir malament en les nostres relacions amb els fills, la parella…

Establir les bases per poder tenir relacions Smart, relacions amoroses intel·ligents en les que créixer i conviure. Reconèixer el vehicle que som i les seves dimensions.

OBJECTIUS VIVENCIALS

A partir de l’anàlisi de les experiències vitals quotidianes de les persones participants:

Observar la relació entre el meu cos físic, els meus pensaments i els meus sentiments.

Posar consciència sobre allò que em mou a l’acció, allò que m’emociona i situar cap a on em moc, cap a on em porta.

Donar el lloc que li correspon a la ment en tant que ordenadora de totes les percepcions exteriors que ens permeten actuar quotidianament.

Ser conscient de tot allò que des de la ment i les emocions no deixa que es manifesti l’essència del ser.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

L’esser humà com a vehicle:  

Importància de cuidar-nos i cuidar el nostre entorn.

Dimensions de l’ésser humà:  

El carruatge, el cos físic.

Els cavalls, les emocions.

El cotxer, la ment que ens dirigeix.

El passatger, l’essència.

CONTINGUTS

Els continguts d’aquesta part del programa els aportaran les persones participants en les sessions de manera que serà a partir d’aquelles situacions quotidianes que vulguin explorar que anirem aprofundint en el coneixement de les diferents dimensions humanes anteriorment descrites amb la intenció d’anar traient màscares que ens impedeixen en el nostre dia a dia manifestar-nos des de la nostra immensitat. Màscares construïdes a partir de les creences pròpies o alienes que han anat conformant el nostre món interior fins a encarnar-se en les nostres maneres de fer. Amb tot, es cuidarà la manera com ens relacionem per tal que la convivència esdevingui font de creixement desenvolupant relacions amoroses intel·ligents, relacions smart.

Mòdul 5

L’ESPAI SA: RECURS DE CREIXEMENT I CONSCIÈNCIA

Facilitador: José Manuel Chica

Un mapa pràctic que superar la concepció de l’espai com un mer contenidor de persones i activitats, i ens endinsarà en un paradigma on l’ambient és energia, recursos emocionals, intenció i consciència col·lectiva per desenvolupar el que necessitem ser.

OBJECTIUS GENERALS

Experimentar l’espai com una xarxa col·lectiva de fluxos energètics i intercanvis emocionals; descobrir el seu funcionament i la manera en com podem dissenyar intencions i propòsits en ella per ajudar-nos a materialitzar els nostres somnis i projectes.

OBJECTIUS VIVENCIALS

A través del lloc de trobada comuna (l’aula), de l’espai propi (l’habitatge i el lloc de treball i/o estudi) i la naturalesa, vivenciar aquests espais com un recurs energètic i emocional, que ens ajudi tant a expandir-nos i créixer com a crear ambients sans que ens cuidin i inspirin.

OBJECTIUS CONCEPTUALS

Integrar una nova concepció de l’espai viu i compartit, sustentat tant per antigues cosmovisions d’orient –com el feng shui xinès, el vastu indú o de cultures precolombinas- com els nous punts de vista de les ciències modernes –geologia, geobiología, bioconstrucción…-, al seu torn, que som capaces d’aconseguir una cultura àmplia de l’espai que ens permeti també cuidar la salut i desenvolupar consciència des dels llocs que habitem.

CONTINGUTS

Cosmovisions i cultura de l’Espai:

Introducció a la visió de l’espai que s’ha tingut i té en diferents cultures, i com ha influït en espai al seu desenvolupament en funció de cada visió. Com perceps l’espai i com juga al teu favor o s’oposa al teu desenvolupament sobre la base de les teves creences sobre el mateix.

Creant un espai sa:
Mapes claus sobre la interacció persona/espai, i disseny del mateix per cuidar la salut en ambients on passem moltes hores com és el dormitori, el lloc de treball o estudi. Abordarem també les influències electromagnètiques als espais actuals i el seu impacte sobre la salut.

Les influències del subsòl:
De l’espai no visible i submergit del subsòl, geològicament molt ric i complex, emanen camps magnètics i radiacions que ens inunden quotidianament minvant o potenciant la nostra vitalitat. El concepte ¨geopatía¨-o lloc que pot emmalaltir-nos- ens ajudarà a començar una exploració sobre el lloc on dorms i si t’ajuda a revitalitzar-te o no, i com millorar aquesta condició.

Les claus de l’espai:
L’espai, des de la seva concepció energètica, pot ser redissenyat a partir d’un sistema de claus o codis binaris, relacionats amb el cervell simbòlic, la intuïció i el biocampo energètic. Conèixer aquestes claus permet ¨llegir¨ els espais que habitem en clau emocional i generar noves possibilitats de major equilibri i plenitud en la nostra vida. El llenguatge energètic de l’Espai i el Temps és una aportació clau de les cultures que consideren ¨l’espai viu¨.

SESSIONS

Sessió 1

L’IMPULS. L’energia per començar el que t’importa: Els mapes energètics del feng shui, la medicina xinesa i la geologia moderna. La influència dels camps electromagnètics en la salut i la vida.

Sessió 2

EMOCIONAR-SE. Relació espai i emocions: La connexió entre les cinc emocions bàsiques i l’espai, i com ajudar a harmonitzar-les.

Sessió 3

DONAR-LI FORMA. Influència de les formes en els ambients que acompanyen i els que desestructuren: investigant la teva casa (necessitarem pla o croquis a escala).

Sessió 4

RECORDANT EL TEU UN ALTRE JO. Arquitectura del silenci: quan el pensament és un obstacle per aprendre el que necessitem , és l’hora del llenguatge del silenci. Els 8 kuas o trigrames de l’espai/temps.

Sessió 5

HABITAR SOMNIS. Dormir bé, recordar somnis. Radiestesia bàsica per detectar una geopatía –lloc que pot afeblir-nos i emmalaltir-nos; constuir una varetes de radiestésia.

Sessió 6

INTEGRACIÓ. Des de la meva casa m’expandeixo pel Cosmos –Lao Tse-. L’espai com a eina de creixement personal.